قطعات اسپری 52

قطعه اسپری قطر52 شامل قطعات CAP و سینی زیر اسپری می باشد.

مشخصات
  • مزایا : --------
  • ابعاد : --------
  • کاربرد : --------