پایه آب ساختمانی

رنگ های آکریلیک پایه آب ساختمانی (برای شهرهایی با رطوبت و باران بالا و همچنین استخرها)

مشخصات