قطعات اسپری 62

قطعه اسپری قطر62 شامل قطعات CAP و سینی زیر اسپری می باشد.

مشخصات